Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer51730/public_html/koniecznybudownictwo.pl/wp-content/plugins/EF3-Framework/frameworks/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
#01 ZMIANA KIEROWNIKA BUDOWY – Konieczny Budownictwo

#01 ZMIANA KIEROWNIKA BUDOWY

Chcesz zmienić Kierownika budowy? Poniżej kroki, które musisz podjąć, aby zrobić to zgodnie z prawem:
{Ustawa Prawo budowlane [art. 44]}
1. Do dokumentacji budowy należy dołączyć oświadczenie o przejęciu obowiązków:
„Art. 44.
W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia
o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3.”
{Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [§6 ust.4]}
2. W dzienniku budowy, należy dokonać wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 4 rozporządzenia
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:
„Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski,
w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.”