Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer51730/public_html/koniecznybudownictwo.pl/wp-content/plugins/EF3-Framework/frameworks/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
#02 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – Konieczny Budownictwo

#02 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

🔥BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH🔥
🏠📖 Projekt obiektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jednym z warunków, które powinien spełniać projekt budowalny w świetle przepisów jest bezpieczeństwo pożarowe. Aby zapewnić zgodność rozwiązań projektowych z warunkami ochrony przeciwpożarowej należy dokonać uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Uzgodnienie projektu budowlanego z warunkami ochrony przeciwpożarowej ma na celu stwierdzenie zgodności zawartych w projekcie rozwiązań z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Dokonanie uzgodnienia projektu budowlanego potwierdza się przez ostemplowanie i podpisanie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Opieczętowaniu w tym zakresie zostaje poddana część rysunkowa dokumentacji projektowej.
👷📖Obiektami budowlanymi, których projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z §4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej są:
🏠1) budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, lub ZL V;
🏠2) budynki należące do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
🏠3) budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
🏠4) obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000m2;
🏠5) budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolnostojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeśli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
🕋a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500MJ/m2,
🕋b) występuje zagrożenie wybuchem,
🕋c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5000m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500MJ/m2;
🏠6) garaże wielopoziomowe oraz garaże zamknięte o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
🏠7) obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonywania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych;
🏠8) parkingi przeznaczone dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
🏠9) sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
🏠10) tunele o długości ponad 100m.
☎️🚒 Zapraszam do kontaktu w sprawie bezpieczeństwa pożarowego Waszych obiektów ☎️🚒